Методичний вісник

 

 

 

 

Освітня програма ДНЗ №188 на 2021 – 2022 навчальний рік

Завдання на  2021 – 2022 навчальний рік:

 1. Сприяти мовленнєвій активності дітей, навичок культури спілкування як важливих чинників соціалізації особистості шляхом використання методів та прийомів інтерактивного навчання.
 2. Формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, безпечного середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 3. Сприяти формуванню образа «Я» та відчуття компетентності у дітей дошкільного віку з порушенням зору завдяки рухливим іграм Клауса Фопеля.
 4. Сприяти налагодженню форми партнерської взаємодії з родинами вихованців через упровадження дистанційних форм спілкування з батьками.

Ціль:

 1. Спрямувати діяльність на створення та забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу.

2.Спрямовати діяльність колективу на виконання намічених завдань в межах особистісно-орієнтованої моделі взаємодії з дітьми, базуючись на компетентністну парадигму, закладену в Базовому компоненті дошкільної освіти та освітніх програмах «Я у світі» та «Впевнений старт». З метою:

– забезпечити почуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності та психофізичного здоров’я здобувачів дошкільної освіти;

–  взаємодіяти з дитиною з погляду рівноправного партнера, враховуючи інтереси дитини і перспективи її розвитку;

– розвивати гнучкість і незалежність мислення, адекватну реакцію на ситуації, пізнавальні мотиви;

– виховувати самостійну творчу особистість, стійкі соціальні та моральні переконання, світогляд, систему цінностей.

3.Удосконалити управлінську діяльність завдяки проведенню моніторингових процедур внутрішньої системи якості освіти.

4.Підвищити рівень освітнього процесу через впровадження в практику роботи з дітьми освітніх технологій, інформаційно-комунікаційних технологій, ефективного педагогічного досвіду, як власного, так і інших закладів дошкільної освіти району і міста.

Освітній процес у дошкільному закладі у 2021 – 2022 н. р. здійснюється згідно програм: (затвердженими педагогічною радою Протокол №1 від 30.08.2021, наказ від 30.08.2021 №141/р)

-Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція

– «Я у Світі». Програма розвитку дитини від народження до шести років / О.П. Аксьонова, А.М. Аніщук, Л.В. Артемова; нук. кер. О. Л. Кононко— Київ: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019. – 488;

– «Впевнений старт» освітня програма для дітей молодшого дошкільного (Лист ІМЗО від 18.05.2020 № 22.1/12-Г-275 Лист МОН від 23.07.2020 № 1/11-4934).

– «Впевнений старт» освітня програма для дітей середнього дошкільного (Лист ІМЗО від 27.05.2019 № 22.1/12-Г-292 Лист МОН від 12.07.2019 № 1/11-6327);

  «Впевнений старт» освітня програма для дітей старшого дошкільного віку / [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитинства, 2017.  –  80 с.

–     «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років» програмно – методичним комплексом (авт.  Бутенко В. В., Вавіна Л. С., Гудим І. М.)

Парціальні  програми:

Англійська мова для дітей дошкільного віку / І.А. Кулікова, Т.М. Шкваріна; за заг.ред. О.В. Низковської. – (Лист  ІІТЗО від28.07.2015 №14.1/12-Г-952)

– Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. / Єфименко М.М. – (Лист ІІТЗО від 09.07.2019 № 22.1/12-Г-627);

– “Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку” парціальна програма для закладів дошкільного віку (Лист ІМЗО від 12.02.2019 №22/ 112 -Г-46)

– Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоровёя та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку / Лохвицька Л.В. – (Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-46);

– «Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку/О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук. ред. О.Д. Рейпольської. – Тернопіль: Мандрівець, 2016;

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогічним працівникам. Матеріал методичного кабінету систематизовано згідно з Примірною інструкцією з діловодства в дошкільних закладах (наказ МОН України від 16.04.2018  № 372). Наповнення методичного кабінету відповідає вимогам: інформативність та змістовність, доступність, сучасність, естетичність, задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповняються відповідно до завдань, які визначаються та реалізуються колективом дошкільного закладу.

Завданням методичної служби є:

* Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя.

* Стимулювання творчого потенціалу.

* Підвищення педагогічної культури вихователів.

* Вдосконалення педагогічної майстерності.

* Розвиток спеціальних умінь та навичок.

* Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Базується на принципах методичної роботи:

 • Педагогічна співпраця з вихователем
 • Робота в режимі довіри, доброзичливості
 • Творча атмосфера, стимулювання творчої активності
 • Принцип допоміжно-регульованого контролю
 • Надання вихователеві права вибору
 • Системність методичних заходів
 • Щоденна допомога
 • Випереджальний характер методичної роботи.

Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

– курси підвищення кваліфікації;

– науково-практичні семінари;

– розв’язання актуальних освітніх проблем у творчих групах;

– узагальнення досвіду робіт педагогів.

 Методична робота з кадрами

* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

* Курсова перепідготовка

* Атестація педагогів

* Наставництво

* Педради

* Семінари

* Консультації

* Колективні перегляди

* Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:

– круглий стіл, диспут, консультації;

– інтерактивні лекції;

– навчальні тренінги;

– семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп;

– вивчення структури та оснащення матеріального середовища;

– спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.

Атестація педагогів

Адміністрація дошкільного закладу приділяє належну увагу питанням фахового зростання, активізації творчої діяльності педагогів, посиленню персональної відповідальності їх за результати навчання, виховання та розвитку особистості кожної дитини. Підвищенню рівня кваліфікації працівників сприяє застосування різних форм методичної роботи індивідуальні (самоосвітня діяльність), групові (семінари, практикуми), масові (конференції, круглі столи). Відповідно до перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР педагоги дошкільного закладу беруть участь у виконанні курсових завдань, звітують про результати проходження курсової підготовки. У зв’язку з введенням в дію нової редакції Типового положення про атестацію педагогічних працівників, зміною умов щодо підвищення кваліфікаційного рівня, розпочали навчання у ВНЗ 2 педагога, з метою отримання фахової дошкільної, корекційної освіти. Атестація педагогів здійснюється у відповідності з перспективним планом атестації, курсової перепідготовки (за умови наявності нових працівників, звільнення, позачергової атестації), складеним на 6 років, у визначені Положенням терміни. Веденням документації, упорядкуванням матеріалів атестації опікується завідувачем, методичний супровід атестації забезпечує вихователь – методист. В наявності плани проведення атестації, роботи атестаційної комісії, графіки засідань атестаційної комісії. Матеріали з вивчення професійного рівня педагогів, що атестуються (анкетування, результати спостережень за педагогічною діяльністю, узагальнення досвіду, творчі звіти, тощо) зберігаються у методичному кабінеті. Атестація педагогів підпорядковується перспективному плануванню на п’ять років і проводиться в зазначені терміни.

Школа молодого вихователя

Найважливішим аспектом діяльності адміністрації дошкільного закладу є робота з педагогами-початківцями. Беручи до уваги, що професійна адаптація педагога-початківця характеризується високою емоційною напругою та тривожністю, недостатністю практичних умінь, адміністрація і члени колективу щиро підтримують педагогів-початківців, допомагають у професійній адаптації, підтримують доброзичливий мікроклімат у колективі. Підвищенню педмайстерності молодих педагогів забезпечила робота «Школи молодого вихователя».

Завданнями роботи  школи стали:

 1. Особистісне та професійне зростання педагогічних працівників дошкільного закладу, розкриття потенційних можливостей кожного педагога.
 2. Поглиблення  педагогічних  знань, формування професійної   компетентності вихователів шляхом  ознайомлення  з документами, листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України.
 3. Постійне удосконалення науково – теоретичної підготовки з розділів освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» та «Базового компонента» дошкільної освіти (нова редакція).
 4. Підготовка молодих вихователів до участі в семінарах, конкурсах, тощо.

За кожним педагогом-початківцем, наказом по дошкільному закладу, закріплено наставника – досвідченого педагога, який спроможний власним прикладом пробуджувати у педагога-початківця бажання діяти цілеспрямовано у досягненні професійної майстерності. Проводилися наступні заходи, які підвищили педагогічну компетентність вихователів:

 • круглі столи;
 • методичні посиденьки;
 • участь у семінарах – практикумах;
 • участь у методичних об’єднаннях району;
 • проведено консультування.

В дошкільному навчальному закладі педагоги детально обговорюють проведення занять, режимних моментів, допомагають нейтралізувати негативні емоції, адекватно реагувати на будь-яку ситуацію.