Методичний вісник

 

 

 

 

 

 

Освітня програма ДНЗ №188 на 2020-2021 навчальний рік

Освітня програма ДНЗ №188 на 2019-2020 навчальний рік

Завдання на  2020 – 2021 навчальний рік:

 1. Активізувати роботу щодо удосконалення культури українського мовлення всіх учасників освітнього процесу як основи формування національно-патріотичних почуттів.
 2. Підвищувати професійну компетентність педагогів щодо формування дошкільної зрілості та готовності дитини до систематичного навчання в умовах Нової української школи.
 3. Удосконалення зорового, слухового та кінестетичного сприйняття дітей з порушенням зору шляхом використання рухливих та розвиваючих ігор Клауса Фопеля.

Очікувані результати:

 1. Залучення батьків до освітнього процесу, узгодженість та співпраця з батьками для успішного розвитку дітей.
 2. Підвищення батьківської компетентності щодо виховання здорової, соціально адаптованої та всебічно розвиненої дитини дошкільника.
 3. Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.
 4. Поглиблювати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників на основі ознайомлення дітей з природою рідного краю.
 5. Формування відповідних екологічних знань, пов’язаних із загальною вихованістю дітей, культурою поведінки в соціумі.
 6. Створення належних умов для розвитку просторового орієнтування у дітей з порушеннями зору через активізацію полісенсорного сприйняття навколишнього світу.

Освітній процес у дошкільному закладі у 2020 – 2021 н. р. здійснюється за: (затверджено педагогічною радою Протокол №1 від 28.08.2020, наказ від 28.08.2020 №132/р)

-Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція

  «Впевнений старт» освітня програма для дітей старшого дошкільного віку / [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитинства, 2017.  –  80 с.

 – “Дитина в дошкільні роки” комплексна освітня програма (авт. колектив; наук. керівник К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2016. – 160 с.);

– «Я у Світі» програма розвитку дитини дошкільного віку (нова редакція). У 2 ч. Ч. І. Від народження до трьох років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова [та ін.] ; наук. кер. О. Л. Кононко. — Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019. —  204 с.

–     «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років» програмно – методичним комплексом (авт.  Бутенко В. В., Вавіна Л. С., Гудим І. М.)

Англійська мова для дітей дошкільного віку / І.А. Кулікова, Т.М. Шкваріна; за заг.ред. О.В. Низковської. – (Лист  ІІТЗО від28.07.2015 №14.1/12-Г-952)

– “Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку” парціальна програма для закладів дошкільного віку (Лист ІМЗО від 12.02.2019 №22/ 112 -Г-46)

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогічним працівникам. Матеріал методичного кабінету систематизовано згідно з Примірною інструкцією з діловодства в дошкільних закладах (наказ МОН України від 01.10.2012 № 1059). Наповнення методичного кабінету відповідає вимогам: інформативність та змістовність, доступність, сучасність, естетичність, задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповняються відповідно до завдань, які визначаються та реалізуються колективом дошкільного закладу.

Завданням методичної служби є:

* Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя.

* Стимулювання творчого потенціалу.

* Підвищення педагогічної культури вихователів.

* Вдосконалення педагогічної майстерності.

* Розвиток спеціальних умінь та навичок.

* Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Базується на принципах методичної роботи:

 • Педагогічна співпраця з вихователем
 • Робота в режимі довіри, доброзичливості
 • Творча атмосфера, стимулювання творчої активності
 • Принцип допоміжно-регульованого контролю
 • Надання вихователеві права вибору
 • Системність методичних заходів
 • Щоденна допомога
 • Випереджальний характер методичної роботи.

Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

– курси підвищення кваліфікації;

– науково-практичні семінари;

– розв’язання актуальних освітніх проблем у творчих групах;

– узагальнення досвіду робіт педагогів.

 Методична робота з кадрами

* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

* Курсова перепідготовка

* Атестація педагогів

* Наставництво

* Педради

* Семінари

* Консультації

* Колективні перегляди

* Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:

– круглий стіл, диспут, консультації;

– інтерактивні лекції;

– навчальні тренінги;

– семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп;

– вивчення структури та оснащення матеріального середовища;

– спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.

Атестація педагогів

Адміністрація дошкільного закладу приділяє належну увагу питанням фахового зростання, активізації творчої діяльності педагогів, посиленню персональної відповідальності їх за результати навчання, виховання та розвитку особистості кожної дитини. Підвищенню рівня кваліфікації працівників сприяє застосування різних форм методичної роботи індивідуальні (самоосвітня діяльність), групові (семінари, практикуми), масові (конференції, круглі столи). Відповідно до перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР педагоги дошкільного закладу беруть участь у виконанні курсових завдань, звітують про результати проходження курсової підготовки. У зв’язку з введенням в дію нової редакції Типового положення про атестацію педагогічних працівників, зміною умов щодо підвищення кваліфікаційного рівня, розпочали навчання у ВНЗ 2 педагога, з метою отримання фахової дошкільної, корекційної освіти. Атестація педагогів здійснюється у відповідності з перспективним планом атестації, курсової перепідготовки (за умови наявності нових працівників, звільнення, позачергової атестації), складеним на 6 років, у визначені Положенням терміни. Веденням документації, упорядкуванням матеріалів атестації опікується завідувачем, методичний супровід атестації забезпечує вихователь – методист. В наявності плани проведення атестації, роботи атестаційної комісії, графіки засідань атестаційної комісії. Матеріали з вивчення професійного рівня педагогів, що атестуються (анкетування, результати спостережень за педагогічною діяльністю, узагальнення досвіду, творчі звіти, тощо) зберігаються у методичному кабінеті. Атестація педагогів підпорядковується перспективному плануванню на п’ять років і проводиться в зазначені терміни.

Школа молодого вихователя

Найважливішим аспектом діяльності адміністрації дошкільного закладу є робота з педагогами-початківцями. Беручи до уваги, що професійна адаптація педагога-початківця характеризується високою емоційною напругою та тривожністю, недостатністю практичних умінь, адміністрація і члени колективу щиро підтримують педагогів-початківців, допомагають у професійній адаптації, підтримують доброзичливий мікроклімат у колективі. Підвищенню педмайстерності молодих педагогів забезпечила робота «Школи молодого вихователя».

Завданнями роботи  школи стали:

 1. Особистісне та професійне зростання педагогічних працівників дошкільного закладу, розкриття потенційних можливостей кожного педагога.
 2. Поглиблення  педагогічних  знань, формування професійної   компетентності вихователів шляхом  ознайомлення  з документами, листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України.
 3. Постійне удосконалення науково – теоретичної підготовки з розділів освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» та «Базового компонента» дошкільної освіти (нова редакція).
 4. Підготовка молодих вихователів до участі в семінарах, конкурсах, тощо.

За кожним педагогом-початківцем, наказом по дошкільному закладу, закріплено наставника – досвідченого педагога, який спроможний власним прикладом пробуджувати у педагога-початківця бажання діяти цілеспрямовано у досягненні професійної майстерності. Проводилися наступні заходи, які підвищили педагогічну компетентність вихователів:

 • круглі столи;
 • методичні посиденьки;
 • участь у семінарах – практикумах;
 • участь у методичних об’єднаннях району;
 • проведено консультування.

В дошкільному навчальному закладі педагоги детально обговорюють проведення занять, режимних моментів, допомагають нейтралізувати негативні емоції, адекватно реагувати на будь-яку ситуацію.